sterrenrating

Kennisbank

PRIVACYBELEID MEDAPP Versie: 16 augustus 2017

Het waarborgen van de privacy van gebruikers van MedApp is een van onze speerpunten omdat wij vinden dat úw data ook echt van u moet zijn. In de ontwikkeling van de app is dit dan ook een continu aandachtspunt. In dit Privacybeleid informeren wij u onder meer over de wijze waarop wij gegevens verzamelen en de doeleinden van de gegevensverwerking.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten die plaatsvinden op de website en app van MedApp Nederland B.V. (hierna: “MedApp”). Wij raden u aan het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen zodat u op de hoogte bent van de gegevensverwerking die door MedApp plaatsvindt. Door het gebruik maken van de website en/of app gaat u akkoord met het onderhavige beleid.

 1. Welke gegevens worden verzameld?

De volgend gegevens worden standaard verwerkt:

 • gebruiksgegevens;
 • gebruiksstatistieken – gebruiksgegevens worden pas verwerkt op het moment dat de gebruiker via ‘Instellingen’ daar toestemming voor geeft;
 • gescande medicijnen en bijbehorende barcodes – De gegevens worden alleen lokaal op de randapparatuur van de gebruiker opgeslagen tenzij anders vermeld;
 • medische gegevens – gegevens die op zichzelf of in combinatie met andere gegevens medische informatie bevatten, worden alleen lokaal op de randapparatuur opgeslagen tenzij anders vermeld;
 • logboekgegevens – Hierbij kan u denken aan gegevens die onderdeel zijn van een medicatiepaspoort of een herhaalrecept.

Indien de gebruiker Bèta tester is:

 • E-mailadres

Indien de gebruiker deelneemt aan de MedApp onderzoeksmodule, vindt naast de standaard gegevensverwerking ook de verwerking van de volgende gegevens plaats:

 • Dossiergegevens – Dit betreft de gegevens die in het medisch dossier vermeld staan, uitgezonderd van de naam, het adres en de woonplaats van de gebruiker;
 • innamegedragsanalyse – Deze analyse ziet toe op de naam van de medicatie, het gepland innametijdstip, het werkelijke innametijdstip, geslacht, leeftijd, demografische data en sensordata van de randapparatuur;
 • Locatiegegevens;
 • Therapieondersteuning- Hierbij valt onder andere te denken aan de innametijd, het medicijngebruik en pop-upteksten die verschijnen.

Indien de gebruiker deelneemt aan het CMyLife-onderzoek, vindt naast de standaard gegevensverwerking ook de verwerking van de volgende gegevens plaats:

 • Dossiergegevens – Registratie van klachtscore en enquêteresultaten;
 • Gebruikersgegevens – Hier valt de volgende gegevens onder: geslacht, leeftijdscategorie, BMI, type ziekenhuis (academisch/regulier), type telefoon;
 • Medicatiegegevens – Onder medicatiegegevens vallen de volgende gegevens: type medicijn, naam medicijn, fabrikant, dosis, hoeveelheid medicijnen per innamemoment, innameschema en innamehistorie.
 1. Voor welke doeleinden worden deze gegevens verzameld?

MedApp verzamelt de standaard gegevens ten behoeve van statistieken, beveiliging-, ontwikkelings- een onderhoudsdoeleinden. Met de verkregen informatie kunnen de website en app gebruiksvriendelijk worden gemaakt en kan worden ingespeeld op de behoefte van de gebruiker.

De gegevens die worden verzameld bij deelname aan MedApp-onderzoek dienen onderzoeksdoeleinden. Door middel van de verkregen gegevens van de gebruiker kunnen binnen de app nieuwe functionaliteiten worden getest en nieuwe functies worden geanalyseerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt ter verbetering van de navigatie en weergave van het medisch dossier.

Met de gegevens die worden verkregen binnen het CMyLife-onderzoek, wordt getracht het medicatiegebruik bij CML patiënten beter in beeld te brengen. De gegevens worden gebruikt voor een wetenschappelijk onderzoek dat MedApp in samenwerking met Radboudumc uitvoert.

 1. Worden gegevens gedeeld met derden?

MedApp zal geen gegevens met derden delen, tenzij sprake is van een van de volgende omstandigheden:

 • de gebruiker toestemming geeft voor het delen van gegevens. Indien het gevoelige gegevens, zoals gezondheidsgegevens, over de gebruiker betreft, heeft MedApp uitdrukkelijke toestemming nodig;
 • de gebruiker deelneemt aan MedApp onderzoek. Het delen van de gegevens vindt plaats nadat de gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven.
 • de gebruiker deelneemt aan het Bètatest programma. Voor het uitvoeren van Bètatesten wordt gebruik gemaakt van het Apple TestFlight-systeem en het Android Bèta Channel;
 • de gebruiker deelneemt aan het CMyLife-onderzoek. Na het verkrijgen van toestemming van de gebruiker, kan MedApp de gegevens met haar partner Radboudumc delen;
 • MedApp op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gegevens moet delen met overheidsinstanties. Dit kan in het geval een wettelijke procedure of een uitvoerbaar verzoek van een overheidsinstantie is ingesteld. Daarnaast kan MedApp gegevens bewaren en delen wanneer MedApp overtuigd is dat dit noodzakelijk is om fraude of andere activiteiten te detecteren.
 • de gebruiker gebruik maakt van de slimme wekkers functionaliteit in de onderzoeksmodule. Ten behoeve van de werking van de functionaliteit worden locatiegegevens gedeeld met Sentiance NV.

Het staat MedApp vrij om niet-identificeerbare gegevens met haar partners te delen. Hierbij kan gedacht worden aan het clickgedrag en gebruik van de website en app door de gebruiker. Op gegevens die door derden worden verwerkt, is het privacybeleid van de derde van toepassing. MedApp is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden.

Het hierboven weergegeven slot-icoontje geeft aan dat gegevens van gebruikers gedeeld kunnen worden. Door op het slot-icoontje te klikken, kunt u meer achtergrondinformatie vinden over het delen van dergelijke gegevens.

 1. Hoe worden de gegevens beveiligd?

MedApp treft noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw gegevens. Gegevens van MedApp en de verwerkte gegevens van gebruikers worden beveiligd door middel van encryptie. Daarnaast wordt de toegang tot gegevens beperkt en kunnen gegevens binnen het CMyLife-onderzoek en het MedApp-onderzoek alleen door een beperkt aantal professionals en wetenschappers worden ingezien. Verder zijn de gegevens die zijn verkregen door middel van het CMyLife-onderzoek en het MedApp-onderzoek volledig geanonimiseerd. Tot slot hanteert MedApp verschillende bewaartermijnen voor de opgeslagen gegevens. De bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de aard van de gegevens.

 1. Welke rechten heeft de gebruiker?

De gebruiker heeft het recht zijn/haar gegevens op te vragen en inzage te verkrijgen. Indien gegevens onjuist of niet volledig zijn, kan de gebruiker dit bij MedApp aangeven zodat de gegevens aangepast kunnen worden. De gebruiker kan ook om verwijdering van zijn/haar gegevens vragen. Tot slot staat het de gebruiker altijd vrij om contact op te nemen bij vragen over de gegevensverwerking. Contact kan worden opgenomen door een e-mail te sturen naar helpdesk@medapp.nu.

 1. Wijzigingen

MedApp behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Op het moment dat het beleid wordt gewijzigd zal dat hier bekend worden gemaakt. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van de website en/of app zal de gewijzigde versie op dit gebruik van toepassing zijn.

MedApp gebruiken als case voor een onderzoek of andere doeleinden? Daar staan wij voor open en helpen u dan ook graag verder! Contacteer robin.vos@medapp.nu voor meer informatie.