sterrenrating

Kennisbank

Privacy Policy MedApp, versie 9 december 2016

Privacy van gebruikers waarborgen is een van de speerpunten van MedApp, omdat wij vinden dat úw data ook echt van u moet zijn. In de ontwikkeling van de app is dit dan ook een continu aandachtspunt. In deze verklaring leggen we uit wat de privacy-afspraken zijn tussen ons en de gebruikers.

Reguliere situatie

Onze privacy policy is opgedeeld in een aantal delen, om de leesbaarheid te vergroten. Voor de meeste gebruikers is alleen dit eerste deel relevant. Alleen als u er expliciet voor kiest om bijvoorbeeld testgebruiker te worden of een bepaalde module te installeren valt u in een andere categorie: dat zal dan altijd duidelijk worden aangegeven.

Verwerking van persoonsgegevens

MedApp verwerkt in principe géén persoonsgegevens aan onze kant. Er zijn een paar kleine uitzonderingen: op het moment dat u via de app een medicatiepaspoort of een herhaalrecept aanvraagt, loopt dit via onze server. Dit gebeurt alleen als u hier expliciet toestemming voor geeft, en al die gegevens worden meteen van onze server verwijderd nadat het doel gediend is.

Mocht u op die wijze gegevens naar ons versturen, dan zal dat worden opgenomen in het gegevens deel-logboek dat in de app onder instellingen is terug te vinden. Zo zijn we 100% transparant naar de gebruiker toe.

Door u gescande geneesmiddelen worden alleen lokaal op uw apparaat opgeslagen en kunnen in geen geval zomaar met derden worden gedeeld. MedApp en haar moederonderneming PharmIT hebben geen inzicht in uw persoonsgegevens en ontvangen ook geen overzicht van de door u gescande artikelen. We monitoren geen gebruiksgedrag en kunnen niet in uw mobiele apparaat meekijken.

Indien u er zelf voor kiest MedApp te helpen door een nieuw of onbekend artikel door te sturen naar onze database, dan ontvangen wij slechts de door u verzonden naam van de betreffende geneesmiddelen, inclusief de bijbehorende barcode. Hierbij zien we dus niet wie u bent, waar u zich bevindt, welke overige middelen u gebruikt of enige andere informatie waarmee de gebruikte geneesmiddelen naar uw persoonsgegevens te herleiden zijn.

Medische gegevens worden uitdrukkelijk slechts ‘lokaal’, dat wil zeggen op het eigen apparaat van de patiënt, opgeslagen. MedApp en PharmIT houden zich dus nadrukkelijk niet bezig met de verwerking van medische persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking

Wij verwerken gegevens alleen in opdracht van de gebruiker. De app zal nooit data versturen zonder dat u daar expliciet toestemming voor geeft.

Gebruik van Analytics

In de instellingen van de app kunt u toestemming geven om gebruiksdata te verzamelen. Dan worden wij bijvoorbeeld op de hoogte gebracht als de app zou crashen, en kunnen we dat in de toekomst voorkomen. Dit gebeurt echter alleen als u die toestemming zelf geeft (opt-in), en is altijd volledig anoniem.

Testgebruik van MedApp

Om nieuwe functionaliteiten van MedApp te testen gebruiken wij verschillende kanalen. Omdat het bij het testen voor ons belangrijk is om inzicht te krijgen in hoe de nieuwe features werken, hebben we wat data van u nodig: hiervoor gelden aparte voorwaarden. Voor alle vormen van testing geldt dat deelname alleen gebeurt na opt-in, dus als u er niet expliciet voor kiest hieraan deel te nemen, is dit deel van de privacyverklaring niet op u van toepassing.

Wijze van testing

U kunt deelnemen aan MedApp TestLab, een van de modules in de app. TestLab is een platform waarmee u nieuwe, innovatieve en experimentele functionaliteiten alvast kunt uittesten voordat ze eventueel voor het grote publiek beschikbaar worden. Als u ervoor kiest TestLab te activeren middels de module-pagina in de app, krijgt u een pop-up waarin u op het bestaan van deze verklaring wordt gewezen en wordt gevraagd of u akkoord bent. De functionaliteiten zijn altijd opt-in en op vrijwillige basis, en u kunt op elk gewenst moment weer uit de pilot stappen.

Bètatesten houdt in dat u een nieuwe versie van de app installeert voordat die voor het grote publiek beschikbaar wordt, zodat wij kunnen kijken in hoeverre deze goed werkt. Om dit uit te voeren gebruiken we verschillende kanalen: voor iOS is dit via de TestFlight-systemen van Apple zelf, en voor Android doen we dit via Beta Channel. Als u ervoor kiest een bètaversie te installeren accepteert u deze voorwaarden dus ook via iOS TestFlight of Android Beta Channel, afhankelijk van uw toestel. U kunt uit de pilot stappen door de testversie van MedApp te deïnstalleren en de laatste publieke versie te installeren.

Therapieondersteuning:

We sturen door naar onze server: tijd, betreffende medicijn en tekst van de melding die de gebruiker te zien krijgt. Op die manier kunnen we kijken of de meldingen die de app genereert daadwerkelijk relevant en van toegevoegde waarde zijn.

Innamegedragsanalyse:

We sturen o.a. door: de naam van de medicatie, het gepland innametijdstip, het werkelijke innametijdstip, geslacht, leeftijd, demografische data, en de sensordata van uw toestel. Dat laatste betreft de gegevens van de lichtsensor, accellerometer, uw type dataverbinding (dat wil zeggen: mobiel netwerk of wifi), de eventuele temperatuurmeting en uw batterijniveau.

Locatiegegevens:

Een van de testfunctionaliteiten betreft het (niet tot u herleidbaar) bijhouden van uw locatie. Hierdoor zijn we in staat om contextafhankelijke medicijnwekkers te maken.

Doeleinden verwerking

TestLab is er specifiek om nieuwe functionaliteiten te kunnen uittesten. De data die we verzamelen is dan ook voor dat doeleinde: om de ontwikkeling van onze app en het uitbouwen van nieuwe functies te vergemakkelijken. onze data wordt geanalyseerd door profesionals en wetenschappers die expliciet toegang krijgen tot deze gegevens. Het is dus niet zo dat al onze medewerkers hier zomaar bij kunnen.

Medisch dossier:

We werken aan de ‘flow’ van het medisch dossier — met andere woorden, we willen de manier waarop u door het dossier navigeert verbeteren en eventueel nieuwe mogelijkheden toevoegen als daar behoefte aan is. Daarvoor gebruiken we volledig niet-herleidbaar de gegevens die u in het dossier invult. Uw naam, adres en woonplaats worden hierin nooit verstuurd of meegenomen.

Deelname aan het CMyLife-onderzoek

De CMyLife-module in MedApp biedt extra functionaliteiten voor mensen met leukemievorm CML, maar biedt ook de mogelijkheid deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek waar MedApp aan deelneemt. Met dit onderzoek willen we in kaart brengen hoe het medicatiegebruik is bij CML-patiënten, opdat hiermee de behandeling verbeterd kan worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een samenwerking tussen MedApp en Radboudumc. Bij dit onderzoek geldt altijd dat u alleen deelneemt als u expliciet toestemming geeft hiervoor, en ook al hebt u die toestemming gegeven blijft alles altijd niet-herleidbaar tot uw persoon.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u aan het CMyLife-onderzoek deel wil nemen krijgt u een pop-up waarin u op het bestaan van deze verklaring wordt gewezen en wordt gevraagd of u akkoord bent. De functionaliteiten zijn altijd opt-in en op vrijwillige basis, en u kunt op elk gewenst moment weer uit het onderzoek stappen. Wij verzamelen de volgende gegevens:

Persoonsgegevens

Uw gegevens worden gelinkt aan een willekeurig gegenereerd ID dat geen informatie bevat over wie u bent. Vervolgens slaan wij het volgende op: uw geslacht, uw leeftijdscategorie (in intervallen van 10 jaar, bv. 26-35, 36-45 etc.), uw BMI, wat voor soort ziekenhuis u bezoekt (academisch danwel regulier), en wat voor soort telefoon u gebruikt voor MedApp. We gebruiken hiervoor nooit persoonlijke gegevens zoals naam, adres en woonplaats.

Medicatiegegevens

We slaan op welke medicijnen u gebruikt. Dit gaat om de naam van het medicijn, de fabrikant, de dosis en hoeveel u per innamemoment inneemt. Ook slaan we uw innameschema en innamehistorie op.

Dossiergegevens

We registreren uw klachtscore (smileys) en ook uw antwoorden op onze vragenlijst, als u die invult.

Doeleinden verwerking

Het CMyLife-onderzoek is er specifiek om meer informatie over het medicijngebruik van CML-patiënten te verkrijgen. De data die we verzamelen is dan ook voor dat doeleinde: om op die manier mensen met CML beter te kunnen helpen met hun ziektebeeld. Onze data wordt geanalyseerd door professionals en wetenschappers die expliciet toegang krijgen tot deze gegevens. Het is dus niet zo dat al onze medewerkers hier zomaar bij kunnen.

Slotbepaling

Bij MedApp doen we er alles aan om uw privacy goed te waarborgen. We vertrouwen erop dat deze verklaring u goed geïnformeerd heeft, maar zijn natuurlijk altijd tot nadere toelichting bereid.

Wijzigingen

Als deze privacyverklaring tekstueel wordt gewijzigd zal dat hier bekendgemaakt worden. Op het moment dat we uw informatie in de toekomst om wat voor reden dan ook willen gaan gebruiken, zal daar vooraf uw toestemming voor worden gevraagd. MedApp zal dus nooit zomaar de regels tijdens het spel veranderen op zo’n manier dat u daar de dupe van wordt.

Vragen

Twijfelt u over of uw privacy bij ons in goede handen is, of wilt u meer weten? Neem dan contact op met team MedApp via helpdesk@medapp.nu. Onze collega’s helpen u graag.

Inzagerecht

U hebt het recht om de gegevens die wij over u verzamelen in te zien: dit zal echter in de meeste gevallen helemaal niets betreffen. Mocht u hier meer over willen weten kunt u ook contact opnemen via bovenstaand adres.

Meer over privacy en onze responsible disclosure vindt u in de FAQ voor Android en iOS.

Download nu de app van MedApp!

Alles voor je medicijnen in één handige app.